Atferdsregler

0
858
Kvarenes er et av områdene som nå ligger an til å få teltforbud. Foto: Lars Verket 2022

Kristiansand kommune har atferdsregler ute til høring, og bl.a. Odderøya, Buane, Storenes og Kvarodden kan ende opp med helårs teltforbud.

Kommunen har hatt et prøveprosjekt der telting/overnatting har vært lov i en rekke områder. Det ønsker de nå å trekke tilbake. Vi i Padleperler.no ønsker jo kysten mest mulig tilgjengelig for friluftsliv, og har skrevet høringsuttalelse (frist går ut 15.10.23):

Fra: Lars Verket
Kyststi.no og Padleperler.no

Til: Kristiansand kommune
v/Parkvesenet

Høring – atferdsregler i Kristiansand kommune

Viser til høringsforslaget til teltforbud på kommunens hjemmesider, samt gjeldende forskrift vedtatt av Kristiansand bystyre 28.4.2021.

Introduksjon

Jeg har gjentatte ganger tatt opp dette med kommunen gjennom de siste 10 årene. Helt siden jeg flyttet til byen har jeg vært svært glad i naturen i kommunen, og bedrevet friluftsliv både langs kysten og i skogen.

Nettstedet Padleperler.no er en digitalisering av flere bøker om kysten av Sør-Norge som kom ut i perioden 2006-2014. Til sammen dekker nettstedet området fra Dalen i Telemarkskanalen til Egersund i vest. På kartet http://sorlandet.padle.guide/ er det plottet inn over 900 leirplasser. Noen av disse står nå i fare.
Gjennom dette arbeidet har jeg sett på nært hold hvordan en løser dette andre steder i Sør-Norge. Risør var veldig strenge, men etter 15 år har de gått for en løsning som ligner den som ble prøvd ut i tre sesonger i Kristiansand. Det har fungert veldig fint der, og det var spesielt reiselivet som presset på. I Arendal finnes det eksempler på å kanalisere telting til et avgrenset område, men da er det bedre å skilte med telting forbudt der det er behov. Ellers undergraves Friluftslovens intensjoner.

Nettstedet Kyststi.no ble unnfanget under pandemien for å spre folk vekk fra strandpromenaden i sentrum av Kristiansand. Gjennom et intensivt halvår ble det laget en digital kyststi fra Hamresanden til Høllen på 133 kilometer: http://kristiansand.kyststi.no/ 
Det ble også gjort i et håp om at Kristiansand kommune skulle ta opp igjen merkingen av kyststien i kommunen som startet på begynnelsen av 90-tallet. Det har vi dessverre ikke lyktes med. Enda.

I Norge er vi svært stolte av Allemannsretten som er nedfelt i Friluftsloven. Den regulerer ferdsel OG opphold. Den sier at vi kan oppholde oss i utmark i 2 døgn – 150m fra nærmeste bebodde hus/hytte (og at dette skal gjøres sporløst). Nærfriluftsområdene i en by er i mange tilfeller ikke utmark, men har likevel mye å hente på at de blir oppfattet som det (lavterskel og opplæring). I større områder er det definitvt utmark. Det er i nærfriluftslivet at en legger grunnlaget for å utvide rekkevidden og vekke interessen for friluftslivet.

Gjennom nettstedet Padleperler.no har spesielt oppholdsretten blitt fremhevet – vise frem fine leirplasser. Antagelsen om at de som blir glade i naturen også tar vare på den står sterkt i kulturen. Opplevelsen av naturen ved å oppholde seg i den gjennom døgnet er en annen enn å ta korte turer – selv om det også er viktig. Derfor er det viktig å legge til rette for at innbyggerne også kan oppholde seg i naturen i nærheten av der de bor.

Kristiansand kommune hadde lenge strenge regler for telting, og båndla store arealer.

I forbindelse med kommunesammenslåing ble reglene tatt opp til politisk behandling. Da var det ikke lenger bare de store områdene som ble vurdert, men veldig mange av kommunes fri- og friluftsområder. Dette må ses i lys av Korona-epidemien, og en voldsom vekst i hengekøyebruk.

Nedstengningen av Norge førte til økt bruk av nærnaturen, og det ble vedtatt rause atferdsregler. Etter tre sesonger (vedtaket var to), har det nå kommet forslag om å «gå tilbake til start». Jeg har stor forståelse for at gjeldende regelverk bør gjennomgås, men mener det ikke er noen grunn til å gå helt tilbake til start.

Områdene det er snakk om er ganske så forskjellige, og da blir det merkelig at alle skal behandles likt.

Gjennomgang av områder

Teltforbud er bare hensiktsmessig der det kan skiltes på stedet. Større områder med teltforbud undergraver formålet med Friluftsloven/Allemannsretten. Vi må ikke komme dit at vi får et «forskriftsfriluftsliv», der en må sette seg inn i aktuelle lokale forskrifter for å oppholde seg i naturen.

Dette gjelder:

 • Baneheia
 • Jegersberg
 • Odderøya

I tillegg bør også Storenes, Buene og Kvarenes «skånes» for teltforbud. Dette er friluftsområder som ikke ligger veldig nær bebyggelse, og der det er relativt langt til alternativer.

Når det gjelder de resterende områdene, så har jeg et ønske om at de blir beskrevet nærmere av Parkvesenet, og at de sier noe om hva en har gjort for å dempe konfliktnivået. Den samfunnsmessige gevinsten av å ha tilgang til opphold i nærfriluftslivsområder er stor, og dette må veies opp mot kostnaden. Dette gjelder områdene:

 • Hamresanden friområde (her har telting vært forbudt, men det har vært lov med hengekøye i vestre del av området)
 • Sømstranda
 • Fuglevik
 • Topdalsstø
 • Vestre Paradisbukta
 • Paradis Fagerholt

I noen områder har det også forbudt etter den nye forskriften fra 2021. Det gjelder:

 • Bystranda
 • Bertesbukta/Roligheden
 • Galgebergtangen
 • Sjøstrand
 • Helleviga/Romsviga
 • Lauviga
 • Langeviga
 • Torvesanden

Av disse områden er det bare Helleviga/Romsviga som oppfattes som båndlegging av store områder. Her gjelder det samme som Odderøya/Jegersberg/Baneheia, at det er urimelig å båndlegge så store områder. Da er det bedre med et skiltet teltforbud om sommeren i pressområdene (avgrensede områder). 

(I saksfremlegget, s. 6, er det ikke gjort noe skille på alle disse områdene.)

Forslag til vedtak

Teltregler med begrensning i skolens sommerferie opprettholdes i områdene:

 • Baneheia
 • Jegersberg
 • Oderøya
 • Storenes
 • Buene
 • Kvarenes

Følgende områder beskrives mer grundig av parkvesenet før vedtak fattes:

 • Hamresanden friområde (her har telting vært forbudt, men det har vært lov med hengekøye i vestre del av området)
 • Sømstranda
 • Fuglevik
 • Topdalsstø
 • Vestre Paradisbukta
 • Paradis Fagerholt
 • Helleviga/Romsviga

Beskrivelsen skal inneholde hva som er gjort for å dempe konfliktnivå, skilting på stedet, størrelse på område og avstand til nærmeste bebyggelse.

I følgende områder opprettholdes teltforbudet:

 • Bystranda
 • Bertesbukta/Roligheden
 • Galgebergtangen
 • Sjøstrand
 • Helleviga/Romsviga
 • Lauviga
 • Langeviga
 • Torvesanden

Andre refleksjoner

 • Saksfremlegget til bystyret og på nett bærer mer preg av et partsinnlegg mer enn et saksinnlegg. Her er det ingen klokkeslett på bildene (teltforbud etter kl 09), og bildet fra Odderøya (s. 6) er tatt i et område der det hele tiden har vært forbudt. Det er heller ingen tall (utover at det OFTE står opptil 15 telt i Paradisbukta). Her hadde det vært spennende med noe mer utfyllende tallmateriale. Det er rimelig å anta at dette er en utfordring om sommeren, og gjerne i kombinasjon med for eksempel større festivaler. Alle bilder er tatt juli/august. Det er heller ikke noen bilder av de situasjonene en ønsket å oppnå – lavterskel friluftsliv for barnefamilier, lykkelige teltturister, nærfriluftsliv mv. Logikken bak at det er umulig å håndheve et teltforbud i perioden 09-20, men enklere 24 timer i døgnet er heller ikke udelt enkel å få øye på.
 • Odderøya har «alltid» hatt utfordringer, og jeg er usikker på om tilstanden i disse 3 årene har vært veldig forskjellig fra årene før. Bortsett fra i Kjerregårdsbukta der det har vært en del mer trafikk. De aller fleste av disse overnattingen går for seg uten forsøpling, men da blir de jo ikke lagt merke til. Min påstand er at den samfunnsøkonomiske gevinsten her er større enn kostnaden.
 • Jeg har også lyst til å gjøre oppmerksom på at det som påpekes i saksfremlegget er ting som allerede er forbudt (forsøpling, ha telt opp etter 09 osv). Det er også forbudt å kjøre i 200km/t på E18, men vi forbyr jo ikke biler av den grunn. Hvor treffsikkert er teltforbud for det en ønsker å unngå?
 • Det skilles ikke på sosialpolitikk og friluftslivspolitikk i innlegget. Flere av bildene handler mer om sosialpolitikk – folk som ikke har et sted å gjøre av seg.
 • Staycation/nærfriluftsliv: Sykkelturister har hatt stor glede av Kristiansands rause praksis (og apper gjør dette mer tilgjengelig også). Det legges merke til, og gjør gjerne at de kommer tilbake – og da kanskje tar inn på hotell neste gang. Saksfremlegget sier heller ikke noe om hvor mange barnefamilier som har fått sin første teltnatt i nærområdet til der de bor. Helt sporløst.
 • Mikroeventyr. Denne trenden kommer fra England, og er blitt beskrevet i norsk kontekst i boka «#Mikroeventyr» (Pettersen/Bølstad 2016). Det handler om å gjøre ekspedisjoner i nærmiljøet i for eksempel 24 timer. Å legge til rette for opphold i bynære fri- og friluftsområder er da viktig.
 • Kyststi. Kristiansand ligger an til å få en av Norges desidert flotteste kyststier. Slik den ser ut nå er det mulig å overnatte/telte i utmark gjennom hele kommunen. Forslaget som nå ligger på bordet, vil ta bort veldig mange av de mulighetene. Noe som igjen vil redusere attraktiviteten til kyststien i kommunen. Nasjonalt er Agder på bakbeina, mens for eksempel både Vestfold og Telemark har 100% dekning av kyststi i sine regioner. I framtiden kan kyststien bli en fantastisk turmulighet og reiselivsprodukt.
 • Ulikhet. Jeg legger også merke til at alt fokus rettes mot teltingen i forskriften fra 2021. I kolonnen etter står det «Bobil ikke tillatt». På for eksempel Odderøya er det i perioden gjennomført flere tusen overnattinger i bobil, der gjestene i stor grad har betalt parkering til Kristiansand kommune. En slik forskjellsbehandling mellom overnatting i telt og bobiler er uheldig. Her tjener kommunen mye penger på at en lokal forskrift brytes. Dessuten skal nå lavinntektsfamilier som låner telt på BUA ekskludert fra overnatting på øya, mens campingbiler til store summer ønskes velkommen (ses gjennom fingrene med). Det er rett og slett dårlig sosial bærekraft.
  (Kristiansand Parkering svarer at de forholder seg til Veitrafikkloven om parkering, og at det må skiltes med «Bobil forbudt» hvis de skal kunne gjøre noe. Så denne forskriften som omhandler unntak fra Friluftsloven har ikke hatt noen innvirkning på overnatting i bobil i friluftsområdene.)
 • Helt til slutt: Det kan virke som om telting er blitt en «masseaktivitet», særlig om sommeren. Det er viktig å være klar over at det fortsatt er en «ekstremsport» utover noen godværsdager om sommeren. Med de reglene som nå ligger på bordet fjernes muligheten til å overnatte/telte i alle de omtalte områdene. Det vil være et langt skritt tilbake for Kristiansand som en av Norges beste friluftslivskommuner.

Lykke til med behandlingen!

Oppdatert: 4. oktober 2023

Forrige artikkelHvittingskjul

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her